MŰGÉP logó Műszaki Egyetem
Gépészmérnök
Hallgatóiért Egyesület

Tel.: +36 (30) 337 7557
E-mail: info@mugep.hu

Levelezési cím:
1111 Budapest
Irinyi József utca 1-17.

Az Egyesület céljai: A Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar hallgatóinak, doktoranduszainak és a Kármán Tódor Kollégium tagjainak szakmai, szellemi és kulturális fejlődésének, értelmiségi életpályára állásának elősegítése és e cél elérése érdekében:

 • szakmai, tudományos és közösségi, művelődési valamint sportolási és szórakozási tevékenységének előremozdítása és szervezése, illetve támogatása,
 • szakmai és kulturális kiadványok elkészítésének szervezése, illetve támogatása,
 • szakmai és kulturális rendezvények szervezése, illetve támogatása,
 • a kollégiumi és hallgatói hagyományok őrzése, ápolása, illetőleg új közösségi kezdeményezések támogatása.
 • a végzett hallgatók, doktoranduszok alumni szervezetének támogatása

Az Egyesület céljainak elérése érdekében az alábbi feladatokat végzi (az Egyesület alaptevékenysége):

 • szakmai és kulturális programok szervezése,
 • hazai műszaki felsőoktatás támogatása,
 • tanulmányi és szakmai munka elismerésére ösztöndíjak és pályázatok kiírásán keresztül,
 • együttműködés a tevékenységi kört érintő más állami és társadalmi szervezetekkel.

Az egyesület közhasznú tevékenységként az alábbi tevékenységeket látja el:

 • Tudományos tevékenység, kutatás: együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában. 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: együttműködés Köznevelési Intézmény alapításában és fenntartásában. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2 § (3)
 • Kulturális tevékenység: közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának / művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének / a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények / lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.