MŰGÉP logó Műszaki Egyetem
Gépészmérnök
Hallgatóiért Egyesület

Tel.: +36 (30) 337 7557
E-mail: info@mugep.hu

Levelezési cím:
1111 Budapest
Irinyi József utca 1-17.

A MŰSZAKI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓIÉRT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: a Tájékoztató) a Műszaki Egyetem Gépészmérnök Hallgatóiért Egyesület tevékenysége során a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, valamint az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza.

Az Egyesület, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltaknak.

1. Az Adatkezelő adatai

Műszaki Egyetem Gépészmérnök Hallgatóiért Egyesület (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő)
Székhely: 1211 Budapest, Szérűraktár út 2/G.
Nyilvántartási szám: 01-02-0016312
Adószám: 18846759-1-43

Elérhetőségek:
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +36 30 337 7557
Postacím: 1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, kérése, igénye esetén keressen minket a fenti elérhetőségeken.

2. Fogalmak

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

3. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi elveknek megfelelően jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság elve.

4. Cookie-k alkalmazása a www.mugep.hu honlapon

4.1. A jobb felhasználói élmény érdekében a honlapon cookie-kat (sütik) használunk. A felhasználó számítógépes eszközére (ideértve a mobiltelefonokat is) kis adatcsomag, cookie kerül elhelyezésre. A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljesértékű. A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org oldalon.

4.2. A felhasználó a cookie-k használatának elfogadásáról vagy elutasításáról a honlapon belépéskor megjelenő elfogadom/nem fogadom el szövegablak megjelölésével nyilatkozik.

4.3. A sütiket nem használjuk arra, hogy a felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

5. Az Egyesület tevékenysége során történő adatkezelés

5.1. Az Egyesület tagjainak az Adatkezelő részére megadott személyes adatok kezelése

- A kezelt személyes adatok köre: név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím

- Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, érintettel való kapcsolattartás

- Az adatkezelés jogalapja: a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

- Az adatkezelés folyamata:
A belépési nyilatkozaton az adatok megadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás oly módon, hogy a felhasználó (érintett) a belépési nyilatkozaton nyilatkozik, hogy elfogadja az Egyesület Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzájárul a Tájékoztatóban foglaltak szerint a megadott személyes adatainak a kezeléséhez.

A tag (érintett) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a tag (érintett) nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Egyesület a jelen Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje.

- Az adatkezelés időtartama: A belépési nyilatkozatot és az azon megadott személyes adatokat az Egyesület a vonatkozó iratkezelési szabályokban meghatározott ideig tárolja.

5.2. Szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez, üzleti kapcsolat létesítéséhez megadott személyes adatok kezelése

5.2.1. Az Egyesülettel szerződő természetes személy adatainak kezelése

- A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, lakcím (állandó lakhely, tartózkodási hely), anyja neve, állampolgárság, személyazonosító okmány típusa, személyazonosító okmány száma, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím

- Az adatkezelés célja: a szerződő fél azonosítása, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése

- Az adatkezelés jogalapja: törvényen alapuló kötelezettség alapján (a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, ügyfélazonosítási és ügyfél- átvilágítási kötelezettség, számviteli kötelezettségek teljesítése), azaz az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint ezen feltételek hiányában az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

- Az adatkezelés folyamata: Önkéntes hozzájárulás esetén az érintettel kapcsolatot tartó munkatárs az érintettnek megküldi a Tájékoztatót, illetve annak elérését, ennek az érintett által írásbeli elfogadását követően az adott munkatárs felveszi a szerződéskötéshez szükséges adatokat. Amennyiben a szerződés elkészítésben ügyvéd működik közre, úgy részére az adott munkatárs a szükséges adatokat továbbítja. Amennyiben az érintett nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Egyesület a jelen Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon kezelje. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseinek kötelező alkalmazása esetén a törvény rendelkezéseinek megfelelően történik az adatfelvétel és ellenőrzés, az érintett megfelelő tájékoztatásával.

- Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései szerint az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni. Egyéb esetekben Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve más jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig, valamint a vonatkozó iratkezelési szabályoknak megfelelő időtartamig kezeli.

5.2.2. Az Egyesülettel szerződő (nem természetes személy) partnerek vezetőinek, munkatársainak, kapcsolattartóinak személyes adatai

- A kezelt személyes adatok köre: az adott szerződésben meghatározott, a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen adatok

- Az adatkezelés célja: a szerződés teljesítése, kapcsolattartás

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

- Az adatkezelés folyamata: Az Adatkezelő az érintettnek megküldi a Tájékoztatót, illetve annak elérését, ennek az érintett által írásbeli elfogadását követően az adott munkatárs felveszi a szerződéskötéshez szükséges adatokat. Amennyiben az érintett nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Egyesület a jelen Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon kezelje.

- Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig, valamint a vonatkozó iratkezelési szabályoknak megfelelő időtartamig kezeli, ezt követően törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6. Adatfeldolgozók

Az Egyesület nem alkalmaz külső adatfeldolgozót.

7. Az érintett jogai, érvényesítésük módja

7.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

7.2. Az adat helyesbítéséhez való jog: Az érintett kérheti az adatának indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatfeldolgozó, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését, továbbá az érintett kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

7.3. Az adat törléséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem élhet az érintett az adatok törlésére vonatkozó jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.5. Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés ; és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.6. Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

7.8 Tájékoztatás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti 7.1-7.7. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkeresheti az érintett az Adatkezelőt az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

8.2. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

8.3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

9.2. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

9.3. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb.– harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett elérhető személyes adatait.

9.4. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

9.5. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.6. A jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást ad Adatkezelő.

9.7. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.